filosofie en levensvisie

een breed aanbod met veel interessante onderwerpen

Alle bijeenkomsten zijn wekelijks, duren anderhalf uur en vinden plaats in het gebouw
Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.

FILOSOFIE
Filosofie begint met verwondering, vragen stellen, nadenken over wat al is gedacht en over het denken zelf. Er kan gekeken worden naar de geschiedenis van of de verschillende stromingen in de filosofie, naar bepaalde filosofen of naar maatschappelijke aspecten.

LEVENSBESCHOUWING
Levensbeschouwing verwoordt het perspectief waarin de mens zijn leven ziet. Geen mens is zonder levensbeschouwing. Het maakt de mens tot mens.

Harrie Geboers bespreekt vanuit filosofie en antropologie actuele boeken over cultuur en samenleving zoals ‘Identiteit in verwarring’;  Waagstuk Europa’; ‘Denkers voor de 21e eeuw’; ‘De tien geboden, van toen naar nu’ en ‘Homo Deus’. In 2019 start hij met zijn nieuwe cursus ‘Stadsleven, zowel opgesloten alsook bevrijd’.

Docent filosofie Kees Karman biedt een drietal cursussen aan van elk twaalf lessen en wel: Medische ethiek,  De betekenis van mens-zijn en De geschiedenis van het denken. Medische ethiek is het afgelopen seizoen aan bod geweest en in januari 2019 staat De betekenis van mens-zijn op het programma.

Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via het Inschrijfformulier cursussen. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.

Filosofie, levensbeschouwing en religie
Sociale filosofie info vr 09.30-11.00u gestart 01 februari 10 lessen €72,-
Stadsleven info do 11.15-12.45u gestart op 31 januari 10 lessen €72,-
Geschiedenis van het denken info do 14.45-16.15u op verzoek 12 lessen €85,-
Medische ethiek info do 14.45-16.15u op verzoek 12 lessen €85,-
De betekenis van het mens-zijn info do 14.45-16.15u op verzoek 12 lessen €85,-
Vrouwelijke denkers info wo 14.45-16.15u op verzoek 06 lessen €46,-
Drieluik: zoektocht van de moderne ‘van god verlaten mens’ info wo 14.45-16.15u gestart op 23 januari 03 lessen €24,-
Drieluik over bezit, status en identiteit: wij hebben, wij zijn info wo 14.45-16.15u gestart op 13 februari 03 lessen €24,-
Filosofie van mens en dier, zie rubriek thema’s

Aanmelden voor een cursus Levensbeschouwing of filosofie:
aanhef:
achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies cursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:


In het komende seizoen gaan we ons in de cursus Sociale filosofie bezighouden met het streven van de mens naar beheersing van de natuur. De menselijke rede wordt gereduceerd tot een instrumentele rationaliteit. Dit kan leiden tot onderdrukking en/of gelijkschakeling. Hierdoor zou een maatschappij (kunnen) ontstaan waarin ontwikkeling gelijk komt te staan met instrumentele vooruitgang. Anders geformuleerd: door de techniek ontstaat er maatschappelijke en menselijke vooruitgang. Het bovenstaande wordt besproken aan de hand van publicaties van onder andere Hegel, Feuerbach, Marx, Habermas, Adorno.

Stadsleven, zowel opgesloten alsook bevrijd
In deze cursus gaat het over de wisselwerking tussen menselijk gedrag en stedelijke omgeving. Deze twee invalshoeken ontvouwen zich via de vier delen van het boek ‘Stadsleven’ van Richard Sennett. Sturend is de basisvraag: ‘Hoe kunnen mensen in de stad goed met elkaar omgaan?’. De spanning tussen bouwen en wonen vormt het kader; ook klimaatverandering gaat er deel van uitmaken.
In het eerste deel laat Sennett de eerste invalshoek zien. Uit het gedrag van mensen ontstaat het kwetsbare stadsleven van de 19e eeuw; in de 20e eeuw maakt stedelijk ontwerp zich daarvan los.
De tweede invalshoek staat in deel twee. Westerse stadsproblemen ten gevolge van de scheiding tussen bewoners en ontwerpers herhalen zich elders in de wereld, met name zichtbaar in het ontstaan van stedelijke scheidslijnen.
De wisselwerking tussen beide invalshoeken volgt in deel drie. De stad opent zich. Bewoners en gebruikers van de stad ontwikkelen hun gedrag. Zij leren zich omgang met complexiteit aan. Wisselwerking wordt bewust.
In het vierde deel laat Sennett zien hoe de tijd de wisselwerkingen verstoort tussen geleefd gedrag en de gebouwde omgeving, tussen het veroorzaken en het ondergaan van barsten. De tijd speelt op het niveau van generaties, anoniem, maar wordt duidelijk onder andere op het niveau van klimaatverandering. Dat maakt het verstaan van stadsleven gelaagd en gefaseerd.
In tien bijeenkomsten bespreekt Harrie Geboers samen met de cursisten Sennetts boek (ISBN 978 90 290 9306 4). Het gaat over òns, over hoe we èn onverschillig èn vriendelijk zijn geworden, en hoe we van binnenuit en van buitenaf tot de samenhang komen die we nodig hebben. Het verrassende antwoord komt in de conclusie.

Geschiedenis van het denken
Centraal in deze cursus staat de eeuwige spanning tussen enerzijds het deel uitmaken van het bestaan en anderzijds het van een afstand aanschouwen van het bestaan. De eerste bestaanswijze associeert de auteur met de rechterhelft van onze hersenen, die ons in staat stelt te fantaseren en kunst voort te brengen, de tweede  met de rationele linker hersenhelft, waaruit ons wetenschappelijk denken voortkomt. De auteur beschrijft hoe er door de tijd heen een steeds grotere kloof is ontstaan tussen beide aspecten van ons denken. Toch kunnen beide niet zonder elkaar.
Medische ethiek
Mag alles wat technisch en medisch mogelijk is? Deze vraag borrelt regelmatig op in de media. Zijn er ethische grenzen aan technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg? En waar liggen die grenzen dan? Wat is medisch verantwoord handelen? U maakt kennis met de voornaamste hedendaagse ethische discussies. Het gaat om concrete problemen die zich in de praktische zorg voordoen. Ethiek heeft ook te maken met fundamentele vragen rondom het menselijk bestaan. Voor veel morele problemen is geen eenduidige en eenvoudige oplossing te vinden. Deze problemen dwingen tot nadenken over filosofische en levensbeschouwelijke kwesties. Daardoor kunnen perspectieven en standpunten helder worden.
De betekenis van mens-zijn
Wat zijn de mogelijkheden van de mens als gevolg van zijn bijzondere eigenschappen? Wijsgerige antropologie houdt zich bezig met dit soort vragen. In deze cursus leert u de belangrijkste thema’s van dit vak kennen. Wat is bijvoorbeeld de plaats van de mens in de kosmos? Welke betekenis moeten wij hechten aan de evolutietheorie? Verschillen wij van de dieren? En wat betekent het dat wij een lichaam hebben? Zijn we dan in essentie natuur of is dat te gemakkelijk geredeneerd? Wat betekent het dat wij emoties kunnen ondergaan? Hebben dieren ook taal of is taalgebruik wezenlijk voor de mens? Kunnen wij onze identiteit verliezen? Al deze vragen die de aard van de mens betreffen komen in deze cursus aan bod via de grote denkers uit de wijsgerige antropologie zoals Max Scheler, Helmuth Plessner, Maurice Merleau-Ponty en Hannah Arendt, maar ook via de minder grote denker Juffermans, huisarts en filosoof. Vanwege hun filosofische relevantie wordt bovendien ingegaan op denkers als Sigmund Freud en Charles Darwin: hun theorieën hebben het denken over de mens immers grondig veranderd.
Vrouwelijke denkers
De vraag, “Zijn er onder de moderne filosofen en theologen ook vrouwen?”, noopt ons tot een nader onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt de wereld van filosofie en theologie een mannenbolwerk te zijn. Met uitzondering misschien van de moderne tijd. Maar zelfs in het ‘Kritisch Denkers lexicon’ dat verscheen van 1988 tot 2009 zijn van de ± 300  moderne denkers die erin behandeld worden er slechts 18 vrouw. Vrouwen hebben zich echter door de eeuwen heen buiten de traditionele onderwijsinstituten om geschoold.
Tijdens zes bijeenkomsten zullen we met meerdere van hen kennis maken. We laten ons daarbij aan de hand nemen door ‘Vrouwelijke filosofen, een historisch overzicht’ (onder redactie van Carolien Ceton). Religie, politiek, verhouding man-vrouw zijn daarbij belangrijke thema’s.

Docent filosofie en godsdienstwetenschappen Ari van der Zon heeft ons de afgelopen jaren ingewijd in boeiende onderwerpen zoals de cursussen:
– Over God gesproken waarin hij samen met de cursisten naar mogelijkheden en onmogelijkheden van het geloof in God heeft gezocht. Daarbij zijn de godsdienstfilosofie en godsdienstpsychologie van onder andere Marx, Nietzsche, Freud, Jung, Sartre, Fortmann, Küng aan de orde geweest.
– Wereldgodsdiensten, tijdens deze cursus zijn de vijf grote wereldgodsdiensten: hindoeïsme; boeddhisme; jodendom; christendom; islam achtereenvolgens besproken.
– Het christendom, Ari heeft ons oorsprong en historische ontwikkeling van deze godsdienst leren verstaan.
– De islam, in deze cursus is gekeken naar de profeet Mohammed in zijn historische context, zijn leven en zijn overtuiging; de koran; feesten, riten en gebruiken.
– Humanisme, aan de hand van belangrijke figuren en thema’s is deze levensbeschouwing nader verkend.
– Vrouwelijke denkers waarin vrouwelijke filosofen en theologen de revue zijn gepasseerd. Religie, politiek, verhouding man-vrouw waren daarbij belangrijke thema’s. Met deze schat aan ervaring biedt hij nu twee eigentijdse cursussen aan:
Drieluik: zoektocht van de moderne ‘van god verlaten mens’
Sinds de ‘dood’ van God zijn we als mens op onszelf en op elkaar aangewezen. Het leven ligt in onze eigen hand. Maar hoe vrij zijn wij? En hoe kunnen we op zoek gaan naar geluk en liefde. Vrijheid en mogelijkheden steeds meer. En toch. . . de postmoderne mens ervaart een gemis: een antwoord op de vraag ‘Wat bezielt ons?’.
In de eerste bijeenkomst gaan we te rade bij Friedrich Nietzsche en Jean-Paul Sartre rondom het thema ‘God is dood en de mens is op zichzelf aangewezen’. Tijdens de tweede bijeenkomst nemen Bertrand Russell en Erich Fromm ons aan de hand mee met ‘De zoektocht naar geluk en liefde’. Ter afsluiting van dit drieluik gaan we ‘Op zoek naar nieuwe spiritualiteit’ via de film ‘Down to Earth’ met aansluitende discussie. De bijeenkomsten zijn op de woensdagen 23 en 30 januari en 6 februari van 14.45-16.15 uur.
 Drieluik over bezit, status en identiteit: wij hebben, wij zijn
We zijn rijker dan ooit, we leven langer en we bezitten meer. Waarom zijn we niet gelukkiger? En waarom liggen we wakker van status. De populaire filosoof Alain de Botton schreef hierover een boek met als titel ‘statusangst’. De Botton ziet hoe de moderne mens gedeprimeerd kan raken door het verschil tussen zijn verwachtingen en de realiteit. Bovendien maakt hij ook documentaires. Naar aanleiding van zijn boek ontwikkelde hij een driedelige serie. Hierin onderzoekt hij waarom wat we doen, waar we wonen en wat we bezitten steeds meer onze status en ons geluk zijn gaan bepalen. Vervolgens presenteert hij bijzondere manieren om deze trend te doorbreken, de oorzaken en de gevolgen van statusangst en wat we eraan kunnen doen?
Tijdens de bijeenkomsten bekijken we eerst de serie en daarna bediscussiëren we deze met elkaar.
woensdagen 13, 20 en 27 februari 2019 van 14.45-16.15 uur.