filosofie en levensvisie

een breed aanbod met veel interessante onderwerpen

Alle bijeenkomsten zijn wekelijks, duren anderhalf uur en vinden plaats in het gebouw
Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.

FILOSOFIE
Filosofie begint met verwondering, vragen stellen, nadenken over wat al is gedacht en over het denken zelf. Er kan gekeken worden naar de geschiedenis van of de verschillende stromingen in de filosofie, naar bepaalde filosofen of naar maatschappelijke aspecten.

LEVENSBESCHOUWING

Levensbeschouwing verwoordt het perspectief waarin de mens zijn leven ziet. Geen mens is zonder levensbeschouwing. Het maakt de mens tot mens.

Harrie Geboers bespreekt vanuit filosofie en antropologie actuele boeken over cultuur en samenleving zoals ‘Identiteit in verwarring’;  ‘Waagstuk Europa’; ‘Denkers voor de 21e eeuw’; ‘De tien geboden, van toen naar nu’, ‘Homo Deus’ en ‘Stadsleven’. In september 2019 start hij met zijn nieuwe cursus  ‘Het goede leven en de vrije markt’.

Docent filosofie Kees Karman biedt een drietal cursussen aan van elk twaalf lessen en wel: Medische ethiek,  De betekenis van mens-zijn en De geschiedenis van het denken. De volgorde van de cursussen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen.  Docent filosofie en godsdienstwetenschappen Ari van der Zon heeft ons de afgelopen jaren ingewijd in boeiende onderwerpen zoals de cursussen: ‘Over God gesproken’, ‘Wereldgodsdiensten’, Het christendom’, ‘De islam’, ‘Het humanisme’ en ‘Vrouwelijke denkers’. Dit jaar heeft hij daaraan de eigentijdse drieluiken toegevoegd: ‘Zoektocht van de moderne mens’ en ‘bezit, status en identiteit’.

Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via het Inschrijfformulier cursussen. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.

 

Filosofie, levensbeschouwing en religie
Sociale filosofie info vr 09.30-11.00u start 20 september 10 lessen €72,-
Het goede leven en de vrije markt info do 11.15-12.45u start op 26 september 10 lessen €72,-
Geschiedenis van het denken info do 14.45-16.15u op verzoek 12 lessen €85,-
Medische ethiek info do 14.45-16.15u op verzoek 12 lessen €85,-
De betekenis van het mens-zijn info do 14.45-16.15u op verzoek 12 lessen €85,-
Het humanisme info wo 14.45-16.15u start 18 september 06 lessen €46,-
Het Christendom info wo 14.45-16.15u op verzoek 06 lessen €46,-
Drieluik: zoektocht van de moderne mens info wo 14.45-16.15u op verzoek 03 lessen €24,-
Drieluik over bezit, status en identiteit info wo 14.45-16.15u op verzoek 03 lessen €24,-

Aanmelden voor een cursus Levensbeschouwing of filosofie:
aanhef:
achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies cursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
( zie privacyverklaring )
klik om het formulier te verzenden:


In het komende seizoen gaan we ons in de cursus Sociale filosofie bezighouden met het streven van de mens naar beheersing van de natuur. De menselijke rede wordt gereduceerd tot een instrumentele rationaliteit. Dit kan leiden tot onderdrukking en/of gelijkschakeling. Hierdoor zou een maatschappij (kunnen) ontstaan waarin ontwikkeling gelijk komt te staan met instrumentele vooruitgang. Anders geformuleerd: door de techniek ontstaat er maatschappelijke en menselijke vooruitgang. Het bovenstaande wordt besproken aan de hand van publicaties van onder andere Ingeborg Maus (1937), Alex Honneth (1949), C. Menke (1958) en R. Frost (1964).
Het goede leven en de vrije markt
Tekst volgt spoedig

Geschiedenis van het denken
Centraal in deze cursus staat de eeuwige spanning tussen enerzijds het deel uitmaken van het bestaan en anderzijds het van een afstand aanschouwen van het bestaan. De eerste bestaanswijze associeert de auteur met de rechterhelft van onze hersenen, die ons in staat stelt te fantaseren en kunst voort te brengen, de tweede  met de rationele linker hersenhelft, waaruit ons wetenschappelijk denken voortkomt. De auteur beschrijft hoe er door de tijd heen een steeds grotere kloof is ontstaan tussen beide aspecten van ons denken. Toch kunnen beide niet zonder elkaar.
Medische ethiek
Mag alles wat technisch en medisch mogelijk is? Deze vraag borrelt regelmatig op in de media. Zijn er ethische grenzen aan technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg? En waar liggen die grenzen dan? Wat is medisch verantwoord handelen? U maakt kennis met de voornaamste hedendaagse ethische discussies. Het gaat om concrete problemen die zich in de praktische zorg voordoen. Ethiek heeft ook te maken met fundamentele vragen rondom het menselijk bestaan. Voor veel morele problemen is geen eenduidige en eenvoudige oplossing te vinden. Deze problemen dwingen tot nadenken over filosofische en levensbeschouwelijke kwesties. Daardoor kunnen perspectieven en standpunten helder worden.
De betekenis van mens-zijn
Wat zijn de mogelijkheden van de mens als gevolg van zijn bijzondere eigenschappen? Wijsgerige antropologie houdt zich bezig met dit soort vragen. In deze cursus leert u de belangrijkste thema’s van dit vak kennen. Wat is bijvoorbeeld de plaats van de mens in de kosmos? Welke betekenis moeten wij hechten aan de evolutietheorie? Verschillen wij van de dieren? En wat betekent het dat wij een lichaam hebben? Zijn we dan in essentie natuur of is dat te gemakkelijk geredeneerd? Wat betekent het dat wij emoties kunnen ondergaan? Hebben dieren ook taal of is taalgebruik wezenlijk voor de mens? Kunnen wij onze identiteit verliezen? Al deze vragen die de aard van de mens betreffen komen in deze cursus aan bod via de grote denkers uit de wijsgerige antropologie zoals Max Scheler, Helmuth Plessner, Maurice Merleau-Ponty en Hannah Arendt, maar ook via de minder grote denker Juffermans, huisarts en filosoof. Vanwege hun filosofische relevantie wordt bovendien ingegaan op denkers als Sigmund Freud en Charles Darwin: hun theorieën hebben het denken over de mens immers grondig veranderd.
Vrouwelijke denkers
De vraag, “Zijn er onder de moderne filosofen en theologen ook vrouwen?”, noopt ons tot een nader onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt de wereld van filosofie en theologie een mannenbolwerk te zijn. Met uitzondering misschien van de moderne tijd. Maar zelfs in het ‘Kritisch Denkers lexicon’ dat verscheen van 1988 tot 2009 zijn van de ± 300  moderne denkers die erin behandeld worden er slechts 18 vrouw. Vrouwen hebben zich echter door de eeuwen heen buiten de traditionele onderwijsinstituten om geschoold.
Tijdens zes bijeenkomsten zullen we met meerdere van hen kennis maken. We laten ons daarbij aan de hand nemen door ‘Vrouwelijke filosofen, een historisch overzicht’ (onder redactie van Carolien Ceton). Religie, politiek, verhouding man-vrouw zijn daarbij belangrijke thema’s.
Drieluik: zoektocht van de moderne mens
Sinds de ‘dood’ van God zijn we als mens op onszelf en op elkaar aangewezen. Het leven ligt in onze eigen hand. Maar hoe vrij zijn wij? En hoe kunnen we op zoek gaan naar geluk en liefde. Vrijheid en mogelijkheden steeds meer. En toch. . . de postmoderne mens ervaart een gemis: een antwoord op de vraag ‘Wat bezielt ons?’.
In de eerste bijeenkomst gaan we te rade bij Friedrich Nietzsche en Jean-Paul Sartre rondom het thema ‘God is dood en de mens is op zichzelf aangewezen’. Tijdens de tweede bijeenkomst nemen Bertrand Russell en Erich Fromm ons aan de hand mee met ‘De zoektocht naar geluk en liefde’. Ter afsluiting van dit drieluik gaan we ‘Op zoek naar nieuwe spiritualiteit’ via de film ‘Down to Earth’ met aansluitende discussie.
Drieluik over bezit, status en identiteit: wij hebben, wij zijn
We zijn rijker dan ooit, we leven langer en we bezitten meer. Waarom zijn we niet gelukkiger? En waarom liggen we wakker van status. De populaire filosoof Alain de Botton schreef hierover een boek met als titel ‘statusangst’. De Botton ziet hoe de moderne mens gedeprimeerd kan raken door het verschil tussen zijn verwachtingen en de realiteit. Bovendien maakt hij ook documentaires. Naar aanleiding van zijn boek ontwikkelde hij een driedelige serie. Hierin onderzoekt hij waarom wat we doen, waar we wonen en wat we bezitten steeds meer onze status en ons geluk zijn gaan bepalen. Vervolgens presenteert hij bijzondere manieren om deze trend te doorbreken, de oorzaken en de gevolgen van statusangst en wat we eraan kunnen doen?