filosofie en levensvisie

een breed aanbod met veel interessante onderwerpen

Alle bijeenkomsten duren anderhalf uur en vinden wekelijks plaats in het gebouw
Paul Krugerlaan 55 te Eindhoven.

FILOSOFIE
Filosofie begint met verwondering, vragen stellen, nadenken over wat al is gedacht en over het denken zelf. Er kan gekeken worden naar de geschiedenis van of de verschillende stromingen in de filosofie, naar bepaalde filosofen of naar maatschappelijke aspecten.

LEVENSBESCHOUWING

Levensbeschouwing verwoordt het perspectief waarin de mens zijn leven ziet. Geen mens is zonder levensbeschouwing. Het maakt de mens tot mens.

Harrie Geboers bespreekt vanuit filosofie en antropologie actuele boeken over cultuur en samenleving zoals ‘Identiteit in verwarring’;  ‘Waagstuk Europa’; ‘Denkers voor de 21e eeuw’; ‘De tien geboden, van toen naar nu’, ‘Homo Deus’, ‘Stadsleven’, ‘Het goede leven en de vrije markt’ en ‘Zin en werkelijkheid’. Dit seizoen staat ‘Hoe de moderne mens werd wie hij is’ op het programma.

Docent filosofie Kees Karman heeft in het verleden ‘De geschiedenis van het denken’ en ‘Medische ethiek’ aangeboden. Dit seizoen komt zijn cursus ‘De betekenis van mijns-zijn’ aan bod.

Docent filosofie en godsdienstwetenschappen Ari van der Zon heeft ons de afgelopen jaren ingewijd in boeiende onderwerpen zoals de cursussen: ‘Over God gesproken’, ‘Wereldgodsdiensten’, Het christendom’, ‘De islam’, ‘Het humanisme’ en ‘Vrouwelijke denkers’. In 2020 heeft hij daaraan de eigentijdse drieluiken toegevoegd: ‘Zoektocht van de moderne mens’ en ‘Bezit, status en identiteit’ en een cursus ‘Leven een kunst, een kunde’,

Inschrijven:
inschrijvenkleinInschrijven kan digitaal via het Inschrijfformulier cursussen. Eén formulier per persoon en één cursus per formulier invullen, dit om vergissingen te voorkomen.

 

Filosofie, levensbeschouwing en religie
Hoe de moderne mens werd wie hij is info do 11.15-12.45u gestart 24 september 10 lessen €72,-
Hoe de moderne mens werd wie hij is=VOL vr 09.30-11.00u gestart 25 september 10 lessen €72,-
De betekenis van mens-zijn info do 14.45-16.15u evt voorjaar 2021 08 lessen €60,-
Leven een kunst, een kunde info wo 14.45-16.15u evt voorjaar 2021 04 lessen €33,-
Vrouwelijke denkers info wo 14.45-16.15u start 4 november 06 lessen €46,-
Drieluik zoektocht van de moderne mens info wo 14.45-16.15u evt voorjaar 2021 03 lessen €24,-

Aanmelden voor een cursus Levensbeschouwing of filosofie:
aanhef:
achternaam:
voorletters:
roepnaam:
straat:
huisnummer:
postcode:
woonplaats:
telefoon:
e-mail:
indien bekend cursistnummer
kies cursus:
startdatum:
eventuele opmerking:
( zie privacyverklaring )
( zie covid-19 protocol)
klik om het formulier te verzenden:

Hoe de moderne mens werd wie hij is
Het eerste deel van het boek ‘De geest uit de fles’ van Ger Groot staat centraal in deze cursus. De auteur thematiseert via belangrijke filosofen, ontwikkelingen inzake de moderniteit van de 17e tot de 21e eeuw. Via de geschiedenis van de moderne filosofie vraagt Groot de lezer na te denken over de tijd van nu: “We zien voor onszelf een toekomst weggelegd waarover de ontgoocheling al bij voorbaat is ingebouwd – wanneer wij onszelf althans voldoende verstand toestaan. Zo wankel staat de mens en zo onbestemd is daarom ook zijn wereld.”
Groot ziet verbanden tussen filosofische gedachten en culturele ontwikkelingen. Vaak verwijst hij naar fragmenten uit muziekstukken, films, opera’s, toneelstukken, documentaires en interviews. Zo wil hij de geest die uit de fles komt, die van moderniteit en van individualiteit, anders begrijpen. Bij de behandeling van de thematiek van het boek zorgt Harrie Geboers ervoor dat de inbreng van iedere cursist een belangrijke rol speelt. Vanwege de grote belangstelling wordt de cursus zowel op donderdag alsook op vrijdag gepresenteerd.

Geschiedenis van het denken
Centraal in deze cursus staat de eeuwige spanning tussen enerzijds het deel uitmaken van het bestaan en anderzijds het van een afstand aanschouwen van het bestaan. De eerste bestaanswijze associeert de auteur met de rechterhelft van onze hersenen, die ons in staat stelt te fantaseren en kunst voort te brengen, de tweede  met de rationele linker hersenhelft, waaruit ons wetenschappelijk denken voortkomt. De auteur beschrijft hoe er door de tijd heen een steeds grotere kloof is ontstaan tussen beide aspecten van ons denken. Toch kunnen beide niet zonder elkaar.
De betekenis van mens-zijn
Wat zijn de mogelijkheden van de mens als gevolg van zijn bijzondere eigenschappen? Wijsgerige antropologie houdt zich bezig met dit soort vragen. In deze cursus leert u de belangrijkste thema’s van dit vak kennen. Wat is bijvoorbeeld de plaats van de mens in de kosmos? Welke betekenis moeten wij hechten aan de evolutietheorie? Verschillen wij van de dieren? En wat betekent het dat wij een lichaam hebben? Zijn we dan in essentie natuur of is dat te gemakkelijk geredeneerd? Wat betekent het dat wij emoties kunnen ondergaan? Hebben dieren ook taal of is taalgebruik wezenlijk voor de mens? Kunnen wij onze identiteit verliezen? Al deze vragen die de aard van de mens betreffen komen in deze cursus aan bod via de grote denkers uit de wijsgerige antropologie zoals Max Scheler, Helmuth Plessner, Maurice Merleau-Ponty en Hannah Arendt, maar ook via de minder grote denker Juffermans, huisarts en filosoof. Vanwege hun filosofische relevantie wordt bovendien ingegaan op denkers als Sigmund Freud en Charles Darwin: hun theorieën hebben het denken over de mens immers grondig veranderd.
Leven een kunst, een kunde
Meditatie-, yoga- en mindfulnesscentra schieten als paddenstoelen uit de grond. Leven blijkt een hele kunst te zijn. Zeker in een tijd waarin vrijheid en zelfbeschikking de leidende waarden zijn waar onze westerse publieke moraal zich in toenemende mate op gericht heeft. Leven kent geen generale repetitie. Men leeft slechts één maal en je mag het niet over doen. Uit de enorme belangstelling voor ‘zelfhulpboeken’ en coaching programma’s blijkt dat we tot regisseur van ons eigen leven zijn geworden. Geluk heb je als het ware in je eigen hand. Ook binnen de filosofie is de levenskunst opnieuw ontdekt. We gaan te rade bij filosofische stromingen en vertegenwoordigers daarvan van klassieke oudheid tot onze tijd. Want behalve theoretisch, wil ze vooral ook praktisch zijn door antwoorden te formuleren op levensvragen die mensen hebben. Van klassieke oudheid tot onze moderne tijd wil filosofie als levenskunst de mens uitnodigen zich te bezinnen op en kritisch te kijken naar de eigen levenshouding. ‘Worstelen’ met het leven is immers van alle tijden.
Vrouwelijke denkers
De vraag, “Zijn er onder de moderne filosofen en theologen ook vrouwen?”, noopt ons tot een nader onderzoek. Op het eerste gezicht lijkt de wereld van filosofie en theologie een mannenbolwerk te zijn. Met uitzondering misschien van de moderne tijd. Maar zelfs in het ‘Kritisch Denkers lexicon’ dat verscheen van 1988 tot 2009 zijn van de ± 300  moderne denkers die erin behandeld worden er slechts 18 vrouw. Vrouwen hebben zich echter door de eeuwen heen buiten de traditionele onderwijsinstituten om geschoold.
Tijdens zes bijeenkomsten zullen we met meerdere van hen kennis maken. We laten ons daarbij aan de hand nemen door ‘Vrouwelijke filosofen, een historisch overzicht’ (onder redactie van Carolien Ceton). Religie, politiek, verhouding man-vrouw zijn daarbij belangrijke thema’s.
Drieluik: zoektocht van de moderne mens
Sinds de ‘dood’ van God zijn we als mens op onszelf en op elkaar aangewezen. Het leven ligt in onze eigen hand. Maar hoe vrij zijn wij? En hoe kunnen we op zoek gaan naar geluk en liefde. Vrijheid en mogelijkheden steeds meer. En toch. . . de postmoderne mens ervaart een gemis: een antwoord op de vraag ‘Wat bezielt ons?’.
In de eerste bijeenkomst gaan we te rade bij Friedrich Nietzsche en Jean-Paul Sartre rondom het thema ‘God is dood en de mens is op zichzelf aangewezen’. Tijdens de tweede bijeenkomst nemen Bertrand Russell en Erich Fromm ons aan de hand mee met ‘De zoektocht naar geluk en liefde’. Ter afsluiting van dit drieluik gaan we ‘Op zoek naar nieuwe spiritualiteit’ via de film ‘Down to Earth’ met aansluitende discussie.